SHN TEKNOLOJİ ve MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI (KVKK) POLİTİKASI

SHN TEKNOLOJİ ve MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait AYDINLATMA METNİ VE VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle SHN Teknoloji ve Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra kısaca “SHN TEKNOLOJİ” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken özeni gösteriyoruz.

Sizlerden internet ortamında da sıklıkla kişisel veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. SHN TEKNOLOJİ veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. İnternet sitemize verilen linklerle yapılan yönlendirmelerle aktifleşen internet sitelerinin veri güvenliği ve veri politikasıyla ile ilgili SHN TEKNOLOJİ olarak garanti verilmemektedir. Bu hususta yönlendirilen sayfanın veri güvenliği ve veri politikası tarafınızca dikkatlice incelenmelidir.

1-KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu bağlamda tarafınızın açıkça izni olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından alınması ve işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin alınabilmesi, aktarılabilmesi ve işlenebilmesi için tarafınızın ayrıca ve açıkça YAZILI onayı gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

2- HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. İşbu kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz SHN TEKNOLOJİ’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

SHN Teknoloji ve Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı No:154/14-15 Kat:2 Quant Plaza 34775 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 545 70 70
Faks: (216) 545 70 71
E-Posta: shn@shn.com.tr

Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur.

3-VERİ SORUMLUSU SHN TEKNOLOJİ’NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Yukarıda izah olunan hükümler uyarınca veri sorumlusu SHN TEKNOLOJİ’dir. İşbu sıfat altında SHN TEKNOLOJİ kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Aydınlatma Metninde kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediğini konusunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. İşbu aydınlatma yükümlülüğü ile SHN TEKNOLOJİ veri sorumlusu sıfatı altında bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu bağlamda yükümlülükleri; veri sahiplerini, kişisel verileri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ve aktarma amaçları, kimlere aktarımın yapılabileceği, veri sahibi tarafından yöneltilen güncelleme, silme, anonimleştirme gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde ki haklar uyarınca bilgilendirme yapma, kişisel verilerin toplanma amaçları, ilkeleri ve hukuki dayanakları şeklindedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SHN TEKNOLOJİ TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde SHN TEKNOLOJİ olarak veri işleme amaçlarımız;

a- Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi,
b- SHN TEKNOLOJİ bünyesinde ki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar edilebilmesi,
c- Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi,
d- SHN TEKNOLOJİ’nin ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi,
e- Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi,
f- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi,
g- SHN TEKNOLOJİ olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi,
h- SHN TEKNOLOJİ olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve kurumsal işleyişin sağlanabilmesi,
ı- Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi,
j- Veri güvenliğinin sağlanabilmesi,
k- SHN TEKNOLOJİ olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilmesi;
l- Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,
m- SHN TEKNOLOJİ’nin talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi,
n- İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikasına ilişkin hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi şeklindedir.

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “kişisel verileri işleme şartlarına” uygun olarak işlenmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini,
 • Hukuka uygun olarak işlemeyi,
 • Verilerin güncelliğini sağlamayı,
 • Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı,
 • İşlendiği amaç dışında kullanmamasını,
 • İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 • Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi,
 • 6698 Sayılı KVKK hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi,

SHN TEKNOLOJİ olarak ilke edindik.

6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME USULÜ

Kişisel verileriniz SHN TEKNOLOJİ tarafından iki durumun varlığı halinde tutulur ve işlenir. Bu iki hal aşağıdaki gibidir;

 • AÇIK RIZA KANUNA UYGUNLUK HALLERİ
 • AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER
  6698 Sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu verinin işlenmesi ve tutulması için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;
  – Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  – İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın SHN TEKNOLOJİ olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANMA YÖNTEMİ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan şirketimizce veri toplanmaktadır. Söz konusu verilerin toplanma yöntemi çeşitlidir. Sınırlayıcı olmamakla birlikte veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle ulaşılan veriler sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilmektedir. SHN TEKNOLOJİ bünyesinde toplanan veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8-VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

A-AKTARILMASI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca salt işin ifasını sağlamak amacıyla aktarılmaktadır. SHN TEKNOLOJİ verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde en az veriyi aktarmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda SHN TEKNOLOJİ çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veri aktarımı yapmaktadır.

B-KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için SHN TEKNOLOJİ olarak gereken tüm teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı kanuna uygun hale getirmekte ve verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına öncelikle gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

9-VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. İşbu madde uyarınca veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz SHN TEKNOLOJİ tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. SHN TEKNOLOJİ tarafından sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuru dikkate alınacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

B-BAŞVURU USULÜ
Aşağıda belirtilen bilgileri başvurunuzda eksiksiz olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızı bizzat şirketimize yazılı olarak yapabileceğiniz gibi; Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya [shn@shn.com.tr] adresiyle de yapmanız mümkündür. Başvuru için gerekli talep formuna siteden ulaşabilirsiniz.

Adınız ve Soyadınız
T.C. Kimlik Numaranız
Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No. veya Kimlik Numaranız
Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği
Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları
Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
Tebligata Yarar Açık Adres

SHN Teknoloji ve Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı No:154/14-15 Kat:2 Quant Plaza 34775 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 545 70 70
Faks: (216) 545 70 71
E-Posta:
shn@shn.com.tr